امیررضا عدومی زاده
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شیراز
امتیاز : 23.5