کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبایی