صبورانه در انتظار زمان بمان؛ هر چیز در زمان خودش رخ می دهد؛ باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند؛ درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند ...


قرآن کریم: فإصبِر صَبراً جَميلاً، إنَّهُم یَرَونَهُ بعیداً و نَراهُ قریباً. به زیبایی ﺻﺒﺮ ﻛﻦ، آنها دور می‌بینند و ما بسیار نزدیک ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ.
2 ماه پیش

0 0