جناب آقای لک، همراه گرامی سازمان فهرست هم رشته‌ای‌های شما در سامانه، از طریق این لینک قابل مشاهده است: https://my.isic.ir/dashboard/posts/messages?type=class


0