هیچ چیز بدتر از "تبریک روز مهندس" به یک مهندس بیکار نیست ! روز مهندس بر شما جانشینان پت و مت مبارک