شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تلاش کنید خوش شانس تر خواهید بود.

طائِرُکُِم مَعکمَُ أئِن ذُکِّرتُم..


0

شانس و فال شما با شماست اگر پنپذیر باشید.


0

شانس و فال شما با شماست اگر پنپذیر باشید.


0