با سلام آیا افزایش نرخ ارز دلیلی بر کاهش کیفیت آموزشی و کمبود امکانات تحصیلی از طرف دانشگاه ها میتواند باشد؟